Alphabet45 - พยัญชนะ45

2010

 

Graphic

 

----------------------------------------------------------

 

ปี 2552 วัฒนธรรมร่วมสมัยที่เรียกว่า สังคมออนไลน์(Social Network)กำลังเฟื่องฟู การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงออกทางความคิดเห็น และการแสดงสถานะของการมีตัวตน

มีความง่ายดายมากขึ้น ความรู้สึกที่ว่าทุกคนสามารถเป็นคนสำคัญได้นั้น เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีช่องทางมากมายที่ผู้คนสามารถแสดงออกได้มากกว่าแต่ก่อน ซึ่งทำให้เกิดบริบททางสังคมแบบใหม่ที่เรียกว่า วัฒนธรรมย่อย(Subculture)

 

หากแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ เริ่มสวนทางกับคุณภาพทางจิตใจ และทัศนคติของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม ความพอดีเหมือนเป็นเรื่องยากไปแล้ว สำหรับการใช้ชีวิตในระบบทุนนิยม ความไม่รู้ ไม่ตั้งใจของผู้คนในสังคม ทั้งจากการรับสื่อ การแสดงออกทางสื่อ การพูด การพิมพ์ หรือภาษาที่ถูกใช้กันอย่างหยาบๆ และบิดเบือนไป ทำให้สังคมดูป่วยการ และมีแต่จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกในอนาคตอันใกล้

 

พยัญชนะ45 จึงเสมือนเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมทางสังคมนี้ ที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง.

 

----------------------------------------------------------

 

visit : Somewhere Thai