Ngao - เงา

2014

 

Vase 


Material : lacquerware
Client : VICHAIKUL

 

----------------------------------------------------------

 

ลำต้น กิ่งใบ ยางรัก

เงา คือตัวแทนของ ต้นรักต้นหนึ่ง 

ที่สะท้อนออกมาในรูปของ แจกัน

 

ข้าพเจ้าสนใจในเนื้อแท้ของความเป็นรักที่ใช้เคลือบผิวไม้ มากกว่าทักษะการปิดทอง 

หรือการทำลวดลายบนภาชนะ เนื่องจากความสำคัญที่แท้จริงของงานเขิน คือการลงรัก 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนาน

 

ฉะนั้นข้าพเจ้า จึงอยากนำความงดงามจากภายในออกมานำเสนอ มากกว่าเสื้อผ้า

ที่ถูกสวมใส่จากภายนอก เพราะถ้าหากเราสามารถมองผ่านสิ่งเหล่านี้ไป เราก็จะมองเห็น

คุณค่าของ รักที่แท้จริง.

 

----------------------------------------------------------

 

visit : TRANSLOCAL